skip to Main Content

Извозот лани зголемен за 21,8 отсто, најмногу се тргувало со Германија и Грција

Извозот лани зголемен за 21,8 отсто, најмногу се тргувало со Германија и Грција
  • 05.02.2019

Од Македонија минатата година се извезени стоки во вкупна вредност од  6.907.998.000 долари,  што претставува пораст од 21,8  отсто во однос на 2017 година, објави денеска Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 9.052.195.000 долари,  односно за 17,3  проценти повеќе во споредба со 2017 година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари − декември 2018 година,  изнесува 2.144.197.000 долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи  го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел).

Во увозот, пак,  најзастапени се платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари − декември минатата година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Бугарија.

Back To Top